Pravila nagradne igre “OSVOJI MOTORNO ŽAGO”

Kmetijska zadruga Trebnje-Krka z.o.o., Stari trg 2, Trebnje, 8210 Trebnje, Davčna številka SI 23651270 , Matična: 5142385000 prireja nagradno igro : “OSVOJI MOTORNO ŽAGO”, v reklamne namene na spletnem mestu www.kztrebnje.si ter v prodajalnah Kmetijske zadruge Trebnje-Krka, z znanimi dobitki (v nadaljevanju: nagradna igra). Vsi udeleženci, ki v skladu s temi pravili oddajo prijavo za nagradno igro, sprejemajo ta pravila, so z njimi seznanjeni in se z njimi v celoti strinjajo.

Za organizatorja se za potrebe izvedbe nagradne igre ter vsa razmerja, ki bi izhajala iz ali v zvezi s to nagradno igro, šteje tudi oseba, ki jo organizator pooblasti, da v njegovem imenu in za njegov račun izvede to nagradno igro.

Vse odločitve organizatorja v okviru ali v zvezi s to nagradno igro in z njo povezanimi pravili so dokončne in veljajo za vse sodelujoče ter zoper njih ni mogoča pritožba, razen če je v teh pravilih ali v Sporazumu o sodelovanju izrecno določeno drugače, ali če drugače izhaja iz veljavne zakonodaje.

Namen nagradne igre:

Namen nagradne igre je promocija prodajaln Kmetijske zadruge Trebnje-Krka in aktivacija strank partnerjev na način in pod pogoji, kot so določeni zlasti, a ne izključno, s temi pravili.

Sodelovanje v nagradni igri:

Nagradna igra poteka fizično v vseh prodajalnah Kmetijske zadruge Trebnje-Krka ter prek spletne strani www.kz-trebnje.si.

V nagradni igri lahko sodelujejo poslovno popolnoma sposobne osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se na zgoraj opisan način strinjajo s temi pravili in pogoji in oddajo obrazec za prijavo preko spletne strani www.kz-trebnje.si. S sodelovanjem v tej nagradni igri sodelujoči poda soglasje k tem pravilom in seznanjenost z njihovo vsebino, obenem pa tudi privolitev za obdelavo njegovih osebnih podatkov z namenom, v obsegu in trajanju, kot je določeno v teh pravilih in v Informacijah o varovanju osebnih podatkov organizatorja.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem imenu in za svoj račun, s svojim profilom ter s svojimi osebnimi podatki.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo stroške sodelovanja v nagradni igri (kot so npr. stroški, ki nastanejo z uporabo dostopa do svetovnega spleta, stroški prenosa podatkov, stroški oblikovanja oziroma ustvarjanja vsebin ipd).

V nagradni igri ne morejo sodelovati organizatorji, to so osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri pripravi ali izvedbi nagradne igre, ki so zaposlene pri organizatorju, so član uprave ali nadzornega sveta organizatorja.

Sodelujoči v nagradni igri morajo izpolnjevati pogoje iz tega člena v obdobju od pričetka sodelovanja v nagradni igri do zaključka nagradne igre.

Izbira zmagovalcev:

V nagradni igri za nagrade sodelujejo osebe, ki izpolnjujejo zgornje pogoje in ki se na www.kz-trebnje.si ter v prodajalnah zapisanih navodilih vključijo v sodelovanje. Nagradna igra traja od 03. 11. 2021 – 31. 12. 2021 do 00:00. V njej sodelujejo vsi, ki v celoti uspešno vpišejo vse podatke in organizatorju igre pustijo zahtevane osebne podatke (njena pravila so zapisana v sami igri).

Uporabnik lahko z enim elektronskim naslovom v nagradni igri sodeluje enkrat. Če z enim elektronskim naslovom sodeluje večkrat, se upošteva zgolj ena prijava v nagradno igro.

Zmagovalce nagradne igre bo po njenem zaključku določil žreb.

Nagradni sklad nagradne igre in obdavčitev:

  1. GLAVNA NAGRADA: 1X HUSQVARNA 465 Rancher,  MPC  717,00 EUR.
  2. 1x VRTALNIK BOSCH 2600 VIB, MPC  289,00 EUR.
  3. 1X VISEČA MREŽA
  4. 10X MESNINE “DOBROTE S KMETIJE”
    (Vrednost 10 EUR)
  5. 30x zadružna majica (Vrednost 5 EUR)

Nagrade so obdavčene skladno z Zakonom o dohodnini. Zakon o dohodnini določa, da se v davčno osnovo za dohodnino všteva posamezno darilo, če njegova vrednost z vključenim DDV znaša ali presega 42,00 EUR oziroma če skupna vrednost vseh daril, prejetih v davčnem letu od istega darovalca, znaša ali presega 84,00 EUR z vključenim DDV. Vse nagrade vrednostno presegajo 42,00 EUR z vključenim DDV. Za nagrade bo akontacijo dohodnine odvedel organizator. Navedeni bruto dohodek se v tem primeru všteva v letno davčno osnovo nagrajenca (tj. pri odmeri dohodnine).

Osebni podatki:

Ime in priimek

E-mail naslov

Organizator bo osebne podatke sodelujočih, ki so jih ti posredovali v okviru nagradne igre, uporabil za namen izvedbe nagradne igre ter za druge namene, če bo sodelujoči za takšne druge namene obdelave podal pisno soglasje. Osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Podrobneje so pravice in obveznosti organizatorja in sodelujočih v nagradni igri glede obdelave osebnih podatkov, določene v nadaljevanju teh pravil ter v Informacijah o varovanju osebnih podatkov, ki so objavljene na spletni strani Informacije o varovanju osebnih podatkov in dosegljive na sedežu organizatorja.

Trajanje nagradne igre in podrobnejši podatki o posameznih žrebanjih nagradne igre:

Nagradna igra bo potekala od 03. 11. 2021 do predvidoma 31.12.2021. Evidenca z osebnimi podatki, zbranimi v okviru ali v zvezi s to nagradno igro ter zapisnik o poteku nagradne igre se hrani na sedežu organizatorja nagradne igre v skladu s temi pravili.

Nagrade, žrebanje nagrad in obveščanje nagrajencev:

Nagrade in datum žrebanja so navedeni na spletni strani www.kz-trebnje.si. Predvideno žrebanje bo najkasneje do 15.01.2021.

Organizator bo do začetka te nagradne igre imenoval tričlansko komisijo (v nadaljevanju: komisija), ki bo:

nadzirala potek nagradne igre in spoštovanje teh pravil;

v skladu s temi pravili, ukrepala v primeru suma kršitev.

Odločitve komisije so dokončne.

Organizator bo skladno s temi pravili najkasneje v desetih (10) delovnih dneh po koncu žreba objavil nagrajence na spletni strani www.kz-trebnje.si. Organizator bo nagrajence o žrebanju poskušal obvestiti tudi preko elektronske pošte.

V roku treh (3) dni od dne, ko je bilo obvestilo iz prvega odstavka tega člena poslano, morajo izžrebanci organizatorju posredovati naslednje podatke:

naslov stalnega ali začasnega prebivališča, kamor naj se mu pošlje nagrada,

davčno številko.

Nerezidenti, ki imajo slovensko davčno številko, morajo predložiti osebni dokument, iz katerega se lahko razberejo identifikacijski podatki (ime in priimek, naslov, kraj prebivanja, država prebivanja, država davčnega rezidentstva, številka osebnega dokumenta, identifikacijska številka za davčne namene dodeljena v državi rezidentstva) ter svojo slovensko davčno številko (35. člen ZDavP-2).

V kolikor izžrebanci ne posredujejo zahtevanih osebnih podatkov, se šteje, da so nagrado zavrnili.

Nagradni sklad:

Nagrad ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njihove denarne protivrednosti, ali jih zamenjati za drugo nagrado. Navedena vrednost nagrad predstavlja tržno vrednost na dan sprejema teh pravil. Morebitna kasnejša sprememba tržne vrednosti ne vpliva na vrednost nagrad. Prenos nagrad na tretje osebe ni mogoč.

Seznam nagrajencev in zapisnik (vključno z zapisniki posameznih žrebanj) nagradne igre hrani organizator nagradne igre skladno z določili teh pravil.

Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator s priporočeno pošiljko ali na drug primerno skrben način odpošlje na naslov, ki ga je navedel nagrajenec, organizator pa ne odgovarja za njeno dejansko dostavo. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane nepodeljena.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;

se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;

se ugotovi, da je sodelujoči kršil pravila in pogoje nagradne igre;

v drugih primerih, ko podelitev nagrad ne bi bila možna ali zakonita.

Kršitev pravil:

Če se pred glasovanjem izkaže, da določena oseba skuša doseči ali doseže sodelovanje v nagradni igri ali podelitev nagrade s kršitvijo teh pravil ali zakonodaje, ji organizator lahko prepreči sodelovanje v nagradni igri.

Če se kršitve iz prejšnjega odstavka tega člena izkažejo po izvedenem žrebanju, organizator kršitelju ni dolžan podeliti nagrade.

Če je nagrada že podeljena, pa se izkaže, da je izžrebanec ali nagrajenec prišel do nagrade s kršitvami iz prvega odstavka tega člena, sme organizator zahtevati takojšnjo vrnitev nagrade ter povrnitev nastale škode.

V primeru kršitev ali domnevnih kršitev teh pogojev, je vsak sodelujoči organizatorju in/ali tretjim odgovoren za vso nastalo škodo, organizator pa si v tem primeru pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli in/ali ga kadarkoli med trajanjem nagradnih iger izključi iz nadaljevanja nagradnih iger. Ta določba velja tudi po preteku nagradne igre.

Za vse morebitne zahtevke tretjih oseb v zvezi s prenosom pravic, vsak sodelujoči s prijavo v nagradno igro organizatorju jamči, da bo prevzel odgovornost iz tega naslova.

Vsak sodelujoči v nagradni igri samostojno kazensko in civilno odgovarja za vse posledice, ki bi nastale zaradi ali v zvezi z njegovim kršenjem teh pravil ali pravil Facebooka in Instagrama, in ki bi doletele tega sodelujočega, organizatorja ali tretje osebe. Kot kršitev navedenih pravil se šteje tako aktivna kršitev posameznih pravil kot tudi opustitev dolžnega ravnanja.

Odgovornosti organizatorja:

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem bo sodelujoče v nagradni igri obvestil preko spletne strani www.kz-trebnje.si če pa to ne bo mogoče pa preko medijev. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev. Zlasti, a ne izključno, organizator ne odgovarja za izvedbo nagradne igre, podelitev nagrade in škodo:

če izvajanje nagradne igre prepovejo ali preprečijo državni organi ali nosilci javnih pooblastil,

če izvedbo nagradne igre preprečijo ponudniki drugih storitev informacijske tehnologije, ki predstavljajo tehnični predpogoj za izvedbo te nagradne igre in/ali drugi ponudniki, od katerih je odvisna izvedba te nagradne igre,

če je neizvedba nagradne igre (za posameznika ali za vse) posledica kršitve teh pravil,

v drugih primerih višje sile, ki onemogočijo izvedbo te nagradne igre.

V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, zaradi katerih ni mogoče podeliti nagrad, kot so opredeljene v teh pravilih, lahko organizator nagrado (posamezno ali vse) nadomesti z drugo, enakovredno nagrado. Sodelujoči v nagradni igri v primeru bistveno spremenjenih okoliščin po tem členu ne morejo zahtevati podelitve prvotno določene nagrade ali odškodnine.

V primeru drugih bistveno spremenjenih okoliščin tehnične, komercialne narave, ki niso zajete s prvim odstavkom tega poglavja, bo organizator ta pravila pravično spremenil, o tem obvestil vse sodelujoče prek spletne strani www.kz-trebnje.si in po objavi izvedel oz. dokončal nagradno igro na osnovi novih pravil.

Sodelujoči partnerji ali katerakoli od oseb, ki sodelujejo na strani ali v zvezi z organizatorje ) ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

morebitno nedelovanje družbenega omrežja Facebook in/ali Instagram,

morebitno nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči ali kdorkoli tretji utrpel v zvezi ali zaradi sodelovanja v nagradni igri oziroma pri uporabi (koriščenju) nagrad,

nedostavljene pošiljke z nagradami.

Vsak sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi ali v zvezi s sodelovanjem v nagradni igri.

Dokumentacija:

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro (vključno z zapisniki žrebanj in zapisnikom o nagradni igri) hrani organizator, in sicer:

dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter tudi ta pravila se hranijo v prostorih organizatorja tri (3) leta;

dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti ter veljavno zakonodajo.

Končne določbe:

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Spremembe bodo objavljene na www.kz-trebnje.si in na Facebook strani KZ Trebnje. Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna v pisni obliki pri organizatorju nagradne igre.

Nagradna igra ni organizirana ali sponzorirana, izvedena ali kakorkoli povezana s Facebookom ali Instagramom, slednja tudi ne odgovarjata za nobene zahtevke iz naslova te nagradne igre. Facebook ne Instagram ne sponzorirata in ne upravljata nagradne igre ter je tudi nista posebej odobrila in z njo nista povezana. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju oz. naročniku in ne družbi Facebook ali Instagram.

Vse pravice in obveznosti organizatorja ter sodelujočih, ki s temi pravili niso izrecno urejena, se presojajo po slovenskem pravu, skladno z dobrimi poslovnimi običaji.

Za vse morebitne spore iz naslova ali v zvezi z nagradno igro, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Novem mestu. Ta pravila začnejo veljati z dnem 15. 10. 2021. V času trajanja nagradne igre so pravila objavljena na spletni strani www.kz-trebnje.si.Politika zasebnosti

1)            Namen Politike zasebnosti:

Namen Politike zasebnosti Kmetijska zadruga Trebnje-Krka z.o.o., Stari trg 2, Trebnje, 8210 Trebnje, Davčna številka SI 23651270 , Matična: 5142385000 in vseh z njo kapitalsko in upravljavsko povezanih družb oz. družb povezanih na način, da imajo le-te istega lastnika (v nadaljevanju besedila: družba) je seznanitev uporabnikov/koristnikov storitev družbe ter drugih oseb z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani družbe ter pravicami posameznikov v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov.

Družba nudi posebno skrb varstvu osebnih podatkov. Vsi posredovani oz. pridobljeni osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani oz. pridobljeni s strani posameznika.

Družba z osebnimi podatki posameznikov upravlja z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obdelave.

Za varnost osebnih podatkov posameznikov med drugim skrbi z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami ter zunanjimi strokovnjaki z namenom čim bolj učinkovite zaščite osebnih podatkov posameznikov. Pri tem družba uporablja ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varuje pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali kako drugače obdelani.

2)            Podatki o družbi/upravljavcu:

Podatki o posamezni družbi kot upravljavcu se nahajajo na spletnem naslovu: www.kz-Trebnje.si / novice

 Družba zbranih osebnih podatkov ne prenaša oz. ne posreduje v tretje države in/ali mednarodne organizacije.

3)            Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov:

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva na elektronskem naslovu:

e-pošta: kz-trebnje@siol.net, Tel.: 07 34 81 500

4)            Osebni podatki, ki jih družba obdeluje:

Družba zbira različne vrste podatkov, povezanih s storitvami v okviru dejavnosti družbe, ki vključujejo:

–          podatke, ki jih prejme neposredno od posameznika; in

–          podatke, ki jih zbira v zvezi s posameznikovo uporabo storitev družbe.

Če je posameznik le obiskovalec spletne strani družbe, družba o slednjem zbira podatke le z uporabo t.i. piškotkov.

Če je posameznik uporabnik ali naročnik storitev, ki jih nudi družba, družba o posamezniku zbira tudi druge osebne podatke, ki jih potrebuje za izvajanje storitev, ki jih je posameznik naročil oz. ki jih želi uporabljati/koristiti.

 5)            Nameni in pravna podlaga obdelave:

Osebni podatki posameznika (zbrani na spletu ali v živo) se obdelujejo zlasti za namen:

–          izvajanja kakovostnih storitev v prodajalnah

–          izvajanja trženjskih aktivnosti (zlasti obveščanje o novostih v ponudbi, obveščanje o raznih novicah, akcijskih ponudbah, nagradnih igrah…in ostalih dogodkih, ki so povezane z Kmetijsko zadrugo Trebnje-Krka.

in tehničnega dovoljenja za vozilo, obveščanje o sezonskih akcijah, nagradnih igrah  in ostalih dogodkih);

–          obveščanja o morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih in navodilih za uporabo storitev;

–          reševanja morebitnih ugovorov ali reklamacij zoper opravljene storitve;

–          izvedbe ustreznih ukrepov za nadzor in preprečevanja morebitnih goljufij oz. drugih protipravnih ravnanj v škodo posameznika ali družbe;

–          rezervacije določenih storitev;

–          obračunavanja opravljenih storitev in izdajanja računov, itd.

 5.1)        Obdelava osebnih podatkov na podlagi soglasja posameznika:

Obdelava osebnih podatkov lahko temelji na izrecnem soglasju posameznika, ki družbi omogoča uporabo oz. obdelavo podatkov zlasti za izvajanje trženjskih aktivnosti družbe, kot so zlasti obveščanje o novostih v ponudbi, sezonskih akcijah, nagradnih igrah in ostalih dogodkih. Namen takšnega obveščanja je, da se storitve čim bolj približajo potrebam in željam posameznikov in da le-tem s tem poveča uporabna vrednost.

Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki jih posamezniki izberejo.

Če posameznik ne poda soglasja za izvajanje naštetih trženjskih aktivnosti družbe, ga poda delno ali soglasje prekliče, družba takšnega posameznika ne bo (več) obveščala o izvajanju trženjskih aktivnosti. 

Podaja soglasja za izvajanje trženjskih aktivnosti družbe ni pogojena s koriščenjem storitev, povezanih z dejavnostjo družbe. Podaja soglasja je popolnoma prostovoljna in to, če se posameznik odloči, da ga ne želi podati oz. ga pozneje prekliče, v nobenem primeru ne zmanjšuje njegovih pravic, izhajajočih iz pogodbenega razmerja z družbo, oz. za posameznika to ne pomeni dodatnih stroškov oz. oteževalnih okoliščin.

Spremembo oz. preklic podanega soglasja je mogoče urediti preko elektronskega sporočila na naslov kz-trebnje@siol.net ali s posredovanjem pisne zahteve na naslov sedeža družbe.

Veljavno je zadnje prejeto soglasje ali preklic tega soglasja.

 5.2)        Obdelava osebnih podatkov na podlagi pogodbe:

V okviru izvrševanja pogodbenih pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti družbe in posameznika, se osebni podatki posameznikov obdelujejo zlasti za naslednje namene:

–          identifikacijo posameznika, pripravo ponudbe, sklenitev pogodbenega razmerja, za zagotovitev naročenih storitev, obveščanje o morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih in navodilih za uporabo storitev, za reševanje morebitnih tehničnih težav, ugovorov ali reklamacij, obračunavanje storitev ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med družbo in posameznikom.

 5.3)        Obdelava osebnih podatkov na podlagi zakona oz. zakonitega interesa:

Na podlagi zakona oz. zakonitega interesa družbe se osebni podatki posameznikov obdelujejo zlasti za obračunavanje storitev družbe in izdajanje računov, za izvedbo ustreznih ukrepov za nadzor in preprečevanja morebitnih goljufij oz. drugih protipravnih ravnanj v škodo posameznika ali družbe, nadalje v okviru zagotavljanja stabilnega in varnega delovanja sistema in storitev družbe pa tudi za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanja zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev.

Na podlagi zakona oz. zakonitega interesa družbe se osebni podatki posameznikov uporabljajo tudi za namene morebitnih izvršb, sodne in izvensodne izterjave ter v skladu z davčno zakonodajo.

Pri obračunavanju storitev se na podlagi davčnih predpisov, pridobi in obdeluje za pravilno izdajo računa tudi naslov posameznika.

6)            Posredovanje oz. pogodbena obdelava osebnih podatkov:

Po potrebi se za izvajanje določenih del obdelave, ki prispevajo k storitvam družbe, pooblasti druga zunanja podjetja in posameznike (v nadaljevanju pogodbeni obdelovalci).

V takem primeru lahko družba posreduje osebne podatke tudi takšnim skrbno izbranim pogodbenim obdelovalcem, ki bodo z družbo predhodno sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument (v nadaljevanju: pogodba o obdelavi).

Pogodbenim obdelovalcem se osebni podatki posameznikov posredujejo samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Teh podatkov pogodbeni obdelovalec ne sme uporabljati v nobene druge namene, pri čemer izpolnjuje najmanj vse standarde obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja. Pogodbeni obdelovalci so družbi pogodbeno zavezani k spoštovanju varstva in zaupnosti osebnih podatkov posameznikov.

Podrobnejše informacije o pogodbenih obdelovalcih lahko posamezniki pridobijo na podlagi pisne zahteve pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov na naslovu: kz-trebnje@siol.net.

Družba na podlagi obrazložene zahteve posreduje osebne podatke tudi pristojnim državnim organom, ki imajo za to zakonsko podlago. Družba se bo npr. odzvala na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.

  7)            Obdobje hrambe osebnih podatkov:

Osebni podatki se ne hranijo dalj časa, kot je potrebno za namen, za katerega so bili zbrani. To pomeni, da se osebni podatki uničijo ali izbrišejo iz sistema družbe, ko niso več potrebni, razen če veljavna zakonodaja oz. druga zakonita podlaga ne določata drugače.

Družba ima vzpostavljene ustrezne ukrepe za zagotavljanje, da podatke, ki jih obdeluje o posameznikih, hrani skladno s temi načeli:

vsaj toliko dolgo, kot je potrebno za izvedbo storitve, vključno z morebitnimi reklamacijami, ugovori ali zahtevki glede opravljene storitve;

kot to zahtevajo zakonodaja, pogodba ali zakonske obveznosti družbe ali do preklica soglasja, v kolikor se podatki obdelujejo na tej podlagi; ali

tako dolgo, kot je potrebno za namene, za katere so bili zbrani, ali dlje časa, če to zahteva veljavna zakonodaja oziroma za statistične namene ob upoštevanju ustreznih varnostnih ukrepov.

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo.

Računi se hranijo za obdobje skladno z davčno zakonodajo.

Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

8)            Osebe, ki se seznanijo z osebnimi podatki:

Osebe, ki se seznanijo z osebnimi podatki so zlasti zunanji pogodbeni sodelavci družbe in zaposleni v družbi, ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje ter pogodbe o zaposlitvi ali druge pogodbe o sodelovanju zavezani k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov strank/posameznikov.

9)            Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

Posamezniki imajo skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov naslednje pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:

–          pravico do dostopa do podatkov;

–          pravico do popravka;

–          pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«);

–          pravico do omejitve obdelave;

–          pravico do prenosljivosti podatkov;

–          pravico do ugovora;

–          pravico do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu.

Uresničevanje posameznikovih pravic, povezanih z obdelavo osebnih podatkov, se zagotavlja brez nepotrebnega odlašanja.

O zahtevi posameznika družba odloči v roku enega meseca po prejemu zahteve. V primeru kompleksnosti in večjega števila zahtev se rok lahko podaljša za največ dva dodatna meseca. O vsakem takem podaljšanju se posameznika obvesti v roku enega meseca od prejema zahteve, skupaj z razlogi z zamudo ter o možnosti vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Zahteve v zvezi z uresničevanjem pravic posameznikov se naslavljajo na elektronski naslov kz-trebnje@siol.net si ali fizično po pošti na naslov sedeža družbe.

Kadar se zahteva predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik ne zahteva drugače.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko družba zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko družba:

–          zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali

–          zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

 9.1)  Pravica do dostopa do podatkov:

Posameznik ima vedno pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov ter do preprostega uresničevanja te pravice v razumnih časovnih presledkih, da bi se seznanil z obdelavo in preveril njeno zakonitost.

Posameznik ima vedno tudi pravico do seznanitve, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in če se, do naslednjih informacij:

–          namenom obdelave,

–          vrstami osebnih podatkov, ki se obdelujejo,

–          uporabniki ali kategorijami uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,

–          predvidenim obdobjem hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merili, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,

–          obstojem pravice, da se lahko od družbe zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave teh osebnih podatkov, in obstojem pravice do ugovora taki obdelavi,

–          pravice do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

9.2)  Pravica do popravka:

Posameznik ima pravico doseči, da se brez nepotrebnega odlašanja popravijo netočni osebni podatki povezani s posameznikom ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

9.3)  Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«):

Posameznik ima pravico doseči, da se brez nepotrebnega odlašanja njegovi osebni podatki izbrišejo, kadar velja eden od naslednjih primerov:

–          kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,

–          kadar posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,

–          kadar ugovarja obdelavi podatkov, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,

–          kadar so bili osebni podatki obdelani nezakonito,

–          kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.

 9.4)  Pravica do omejitve obdelave:

Posameznik ima pravico doseči omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov, kadar velja eden od naslednjih primerov:

–          kadar posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki omogoča preveritev točnosti osebnih podatkov,

–          kadar je obdelava nezakonita, posameznik pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,

–          kadar se osebni podatki posameznika ne potrebujejo več za namene obdelave, vendar jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,

–          kadar posameznik vloži ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih družbe, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi družbe prevladajo nad posameznikovimi razlogi.

Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena skladno z zgornjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.

Pred preklicem omejitve obdelave osebnih podatkov je družba posameznika dolžna o tem obvestiti.

9.5)  Pravica do prenosljivosti podatkov:

Posameznik ima pravico, da prejme posredovane osebne podatke v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga družba pri tem ovirala, kadar obdelava temelji na posameznikovi privolitvi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi (sredstva informacijske tehnologije).

Na zahtevo posameznika, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

9.6)  Pravica do ugovora:

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja.

Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene.

9.7)  Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

Zoper molk družbe (če torej družba ne odgovori posamezniku v roku 1 meseca) ali zoper zavrnilni odgovor družbe v zvezi s posameznikovo pravico je mogoča pritožba, za reševanje katere je pristojen Informacijski pooblaščenec.

Prav tako ima posameznik pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

  1. Končne določbe:

Z uveljavitvijo te Politike zasebnosti preneha veljati do sedaj veljavni Pravilnik o zasebnosti z dne 01.10.2021, objavljen na spletni strani www.kz-trebnje.si

Za vse, kar ni urejeno s Politiko zasebnosti, se uporablja vsakokrat veljavna zakonodaja.

Družba si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta. O spremembi se posameznike seznani z objavo na uradni spletni strani družbe www.kz-trebnje.si ali na drug primeren način, 8 dni pred pričetkom veljavnosti le-te.

Vprašanja o Politiki zasebnosti ali o podatkih, ki jih družba hrani o posameznikih, se posredujejo na elektronski naslov: kz-trebnje@siol.net ali neposredno na naslov družbe.

  1. Objava Politike zasebnosti:

Politika zasebnosti je objavljena in dostopna na spletni strani www.kz-trebnje.si in v fizični obliki na sedežu družbe