31/08/2020

Povabilo k oddaji ponudbe za odkup nepremičnin št. 3/2020

Kmetijska zadruga Trebnje z.o.o. (v nadaljevanju tudi KZ Trebnje ali prodajalec) skladno s sklepom 210. redne seje upravnega odbora z dne 8. 6. 2020 prodaja zemljišča in objekte v lasti KZ Trebnje, na naslovih Grajski trg 2, 8360 Žužemberk (živilska trgovina).

Predmet prodaje so:

1. Objekt bivše živilske trgovine neto uporabnih površin 1.062 m2, ki se nahaja na parcelnih številkah 245/5 in 245/6, k.o. 1436 Žužemberk, in ki v naravi predstavlja trgovski del objekta (ID objekta 508 in 511), ter zemljišče okoli objekta na parcelnih številkah 245/2, 245/5, 245/6, k.o. 1436 Žužemberk;

2. Del objekta iz točke 1. v izmeri cca 30 m2, in sicer »prizidek-skladišče«, ki se drži objekta na sosednji parceli (245/7 k.o. 1436 Žužemberk), se prodaja posebej, pri čemer lahko ponudnik ponudi odkup obeh delov nepremičnine iz točk 1. in 2., ki je predmet prodaje, skupaj.

Osnovni podatki o prodaji zgoraj navedenih nepremičnin so objavljeni na spletni strani www.nepremicnine.net. Podrobnejše informacije lahko ponudniki pridobijo na sedežu Kmetijske zadruge Trebnje z.o.o. ali na tel. št. 041656962 (Stanko Tomšič). Ogled nepremičnin je možen po predhodni najavi oziroma dogovoru.

Postopek prodaje nepremičnin vodi s strani direktorja KZ Trebnje postavljena komisija.

Postopek izbire ponudnika bo potekal na podlagi zavezujočih ponudb, ki jih bodo zainteresirane osebe (fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine v Republiki Sloveniji) oddale skladno s spodaj navedenimi pogoji.

Ponudnike vabimo, da posredujejo zavezujočo ponudbo za nakup nepremičnin najpozneje do petka 30.9.2020, do 12. ure. Ponudba mora biti posredovana po priporočeni pošti ali oddana osebno na sedežu KZ Trebnje, Stari trg 2, 8210 Trebnje. Ponudba naj bo oddana v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Zavezujoča ponudba za nakup nepremičnine«.

Zavezujočo ponudbo ponudnik odda na obrazcu, ki je sestavni del tega povabila k oddaji ponudb.

Odpiranje zavezujočih ponudb ne bo javno. Prodajalec bo odločitev sprejel v roku 10 delovnih dni od izteka roka za oddajo zavezujoče ponudbe.

Prodajalec si pridržuje pravico, da bo z vsemi ali samo določenimi ponudniki, ki bodo oddali zavezujočo ponudbo nadaljeval individualna pogajanja.

Prodajalec si pridržuje pravico, da v postopku ne izbere nobenega ponudnika.

Morebitna pogodba o prodaji posamezne nepremičnine se, pod pogoji, navedenimi spodaj, sklene v roku 30 dni po zaključenem zbiranju ponudb.

Bistvene sestavine pogodbe o prodaji nepremičnine so:
– predmet: posamezna nepremičnina;
– kupnina: najvišja ponujena cena posameznega ponudnika;
– plačilo kupnine: v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe na transakcijski račun Prodajalca št.: IBAN SI56 1010 0001 1591 689, odprt pri Banki Intesa SanPaolo Koper d.d. (pravočasno plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe);
– nepremičnine se kupujejo po načelu »videno-kupljeno«, odgovornost prodajalca za stvarne in pravne napake je izključena;
– prenos lastninske pravice na zadevni nepremičnini in njihova izročitev v posest kupca bo izvršena po plačilu celotne kupnine, davkov in stroškov v zvezi s prenosom lastništva;
– stroški in davki: vse morebitne druge stroške, davke ali dajatve povezane s sklenitvijo pogodbe o prodaji ter prenosom lastninske pravice plača kupec.

Ponudnik s tem, ko poda svojo ponudbo nakupne neto cene za nepremično, sprejme, odobri in se zaveže skleniti prodajno pogodbo glede zadevne nepremičnine z vsebino, kot mu je bila predložena v skladu s pogoji tega razpisa, v kolikor bi se prodajalec odločil katerokoli ponudbo sprejeti.

Pravočasno plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe o prodaji nepremičnine. V primeru, da kupec/najugodnejši ponudnik zamudi s plačilom kupnine se šteje pogodba za razvezano. V primeru razveze pogodbe ima prodajalec pravico (in ne dolžnost) skleniti pogodbo z ponudnikom, ki je podal drugo ali naslednjo najugodnejšo ponudbo, brez razpisa.

Prodajalec si pridržuje pravico kadarkoli in brez pojasnila spremeniti načrtovani potek, korake ali druge elemente postopka, prav tako lahko prekine postopek zbiranja ponudb, prodaje oziroma pogajanj, za kar ne nosi nobene odgovornosti in ponudniki iz tega naslova ne morejo zoper prodajalca uveljavljati nikakršnih odškodninskih ali drugih zahtevkov.

Prodajalec si pridržuje pravico, da pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom. Pri tem je odškodninska odgovornost prodajalca v celoti izključena.

Povabilo k oddaji ponudbe se objavi na spletni strani KZ Trebnje z.o.o. in na oglasni deski KZ Trebnje z.o.o., na sedežu uprave Stari trg 2, 8210 Trebnje.

Priloga:
– Obrazec Zavezujoča ponudba za nakup nepremičnin od Kmetijske zadruge Trebnje z.o.o.

Obrazec(prenesi PDF)

 

Novice